top of page
Featured Posts

מה עושים כשאבא חסר? להרוג או לברוא מבפנים? מבט מהאבהות אל המרחב הפוליטי

ההרצאה שלי בכנס השמיני של "גבריות ואבהות בתקופה של שינוי" באוניברסיטת תל אביב. מבט מתוך יחסי מתבגרים אל אבותיהם אל משבר המנהיגות בחברה הישראלית.


Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page